Bestuur Stichting Hilversumse Montessorischolen (HMS)

Het bestuur van de Hilversumse Montessori Scholen

Montessorischool Centrum maakt samen met Montessorischool Zuid onderdeel uit van De Stichting Hilversumse Montessori Scholen. Het bestuur van deze stichting is volgens de Wet op het Primair Onderwijs het bevoegd gezag van de scholen. Dat betekent dat het bestuur o.a. eindverantwoordelijk is voor de goede besteding van de financiën en werkgever is van de directie en medewerkers van de scholen.

Het bestuur heeft in goed overleg met de directie en de medezeggenschapsraden voor een toezichthoudende rol gekozen, waarbij zoveel mogelijk zeggenschap bij de directie en de scholen gelegd wordt. Veel bestuurlijke bevoegdheden zijn aan de directie gedelegeerd. Zo treedt de directie op als werkgever voor de medewerkers en voert de directie het reguliere overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar, zowel zelfstandig als samen met de directie. Daarnaast is er een jaarlijkse bijeenkomst met de medezeggenschapsraden. Terugkomende taak van het bestuur is de vaststelling van de begroting, het formatieplan, de jaarrekening en het jaarverslag. Daarnaast worden door de directie opgestelde plannen en rapportages besproken over leerlingenzorg, personeel & organisatie, financiën, gebouwen & materiële voorzieningen etc. Naast het houden van toezicht op het gevoerde beleid fungeert het bestuur als klankbord voor de directeuren.

Het bestuur heeft de code voor goed bestuur van de gezamenlijke besturenorganisaties in het primair onderwijs onderschreven en is daar volledig op aanspreekbaar.
Het bestuur bestaat uit minimaal vier leden met een zittingsperiode van telkens vier jaar. De huidige bezetting van het bestuur is:

Raymond Puts                       Voorzitter en portefeuillehouder HR              
ouder Zuid

Nathalie Neumann                secretaris                                         
ouder Centrum

Mark van der Veen               portefeuillehouder onderwijs                      
ouder Zuid

Willemijn Streutker              portefeuillehouder huisvesting
ouder Zuid

Sander Storm                        penningmeester
ouder Centrum

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie