Ouderbijdrage

Om die kwaliteit te realiseren die wij vanuit onze Montessorivisie op het onderwijs hebben kent de stichting HMS sinds jaar en dag een ouderbijdrage. 
Samen met de inkomsten van het rijk vormt de ouderbijdrage een noodzakelijke basis om het verschil in kwaliteit te kunnen maken. 
De ouderbijdrage is een bedrag waarvan veel extra’s betaald worden. Deze wordt o.a. besteed aan o.a.: gastdocenten, vakleerkrachten, extra handen in de klas/ Montessoribegeleiding, projecten, schoolreizen, excursies, feesten, overblijven, ICT en culturele vorming.

De ouderbijdrage is voor kalenderjaar 2019 vastgesteld op € 300,00 per kind.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht m.b.t. de hoogte en besteding van de ouderbijdrage. Jaarlijks wordt de besteding van de ouderbijdrage opgenomen in de begroting en verantwoord in de jaarrekening.

De inning van de ouderbijdrage is uitbesteed aan dienstverlenend bureau (“OBT”) en gebeurt per automatische incasso, met de mogelijkheid om in termijnen te betalen. 
Er is een regeling voor ouders die door gewichtige omstandigheden de ouderbijdrage moeilijk of onmogelijk kunnen voldoen.

De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage. 
Om de continuïteit van het extra onderwijsaanbod te waarborgen wordt de ouders gevraagd een “overeenkomst ouderbijdrage” te tekenen.
Op basis daarvan kan de begroting voor de niet gesubsidieerde ( dus extra) voorzieningen gemaakt en uitgevoerd worden. 

Het correspondentieadres voor de ouderbijdrage is:
OBT, postbus 39, 7620 AA Borne
T.a.v. Anita Rijkse/arijkse@obt.nl

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie