Verlof

Vakantie onder schooltijd

Uitgangspunt is, dat verlof (vrijaf) buiten de schoolvakanties niet mogelijk is, tenzij er sprake is van een zeer bijzondere reden. Een extra vakantie wegens wintersport, een andere tweede vakantie, extra lang weekend, een langdurig bezoek aan familie in het buitenland, deelname van leerlingen aan evenementen en dergelijke, worden niet beschouwd als bijzondere redenen. Er zijn natuurlijk desondanks omstandigheden, waardoor de ouder(s) de gezinsvakantie niet in de schoolvakantie kunnen opnemen.
De leerplichtambtenaar van de gemeente geeft in de volgende gevallen aan wanneer een leerling extra verlof kan worden verleend:

  • Werkomstandigheden: Die werkomstandigheden moeten blijken uit een schriftelijke verklaring van de werkgever of een verklaring over de aard van het bedrijf of beroep van de zelfstandige ondernemer (dit verlof kan het beste worden gegeven voorafgaand aan de zomervakantie).
  • Medische of sociale redenen: Extra verlof op medische of sociale gronden moet blijken uit een verklaring van een arts of sociale instantie.
  • Familieomstandigheden: Er kan voor bijzondere familie omstandigheden verlof worden verleend.  
  • Een kennelijk onredelijke situatie: Als de directeur van een school meent, dat het weigeren van het verlof tot een kennelijk onredelijke situatie leidt, kan hij alsnog verlof toestaan (bij zijn afweging staat het belang van de leerling voorop).
  • Verzoeken om extra verlof moeten 6 weken van te voren schriftelijk bij de directeur worden ingediend. 

Op het ouderportaal is het juiste formulier te vinden. 

Wie beslist?
Als het verlof meer dan tien dagen behelst, heeft de directeur goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar. Het verzoek wordt altijd schriftelijk beantwoord. Als een verzoek wordt afgewezen, kan de aanvrager in beroep gaan. Het komt helaas nog wel eens voor dat ouders hun kinderen ziek melden om alsnog de vakantie door te kunnen laten gaan. Die ouders moeten zich dan wel realiseren dat zij een strafbaar feit plegen. 

Partiële leerplicht 4 

4 jarigen hoeven op jaarbasis minder uren naar school dan de oudere kinderen. In onderling overleg met de leerkracht kan afgesproken worden dat een kind bijv. 's middags nog eens thuis blijft. Wilt u extra vakantieverlof, dan verzoeken wij u toch om dat schriftelijk aan te vragen.

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie