Schooltijden

Groep 1, 2, 3 en 4

ma: 8:30 - 14:30 uur
di: 8:30 - 14:30 uur
wo: 8:30 - 12.30 uur
do: 8:30 - 14:30 uur
vr. 8:30 - 12.00 uur

Groep 5, 6, 7 en 8

ma: 8:30 - 14:30 uur
di: 8:30 - 14:30 uur
wo: 8:30 - 12.30 uur
do: 8:30 - 14:30 uur
vr. 8:30 - 14.30 uur

Het is belangrijk dat de kinderen op tijd op school zijn, laatkomers storen erg. 
De kinderen mogen 's morgens om 8.20 uur naar binnen. 
Om 8:30 uur willen we graag beginnen. Wilt u bij het brengen van uw kind buiten wachten tot het tijd is (8:20 uur). Bij slecht weer kunt u in de hal wachten.

Afspraken m.b.t. brengen en halen van kinderen

Op onze school worden de ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld om bij het brengen van hun kind(-eren) even in de klas te zijn. Dit komt tegemoet aan de belangstelling en behoefte aan betrokkenheid van de ouders en het versterkt de communicatie tussen ouders en teamleden! Ouders/verzorgers die de groepsleerkracht over hun kind willen spreken kunnen daarvoor een afspraak maken.

In verband met het Coronavirus mogen ouders tot nader bericht de kinderen niet meer in de klas brengen of halen. 

Een goed begin is het halve werk...

Een rustige start is voor de werksfeer in de klas van groot belang en bepalend voor het verloop van de rest van de dag.

Om een rustige start te waarborgen gelden de volgende afspraken:

  • De inlooptijd is van 8.20 uur tot 8.30 uur
  • Na het begroeten van de leerkracht en andere kinderen pakken de kinderen hun eerste werk. Ouders/verzorgers zijn in de gelegenheid daarvan kennis te nemen en afscheid te nemen van hun kind. Indien nodig kan relevante informatie met de leerkracht worden uitgewisseld.
  • Om 8.30 uur moeten alle kinderen binnen zijn en dienen de ouders de klas te hebben verlaten. Om 8.30 wordt de klassendeur gesloten
  • Kinderen die te laat zijn, melden zich bij de groepsleerkracht. Ouders mogen na 8.30 uur niet meer mee de klas in. Indien nodig kan nadere informatie op een later tijdstip buiten schooltijd aan de leerkracht worden verstrekt of via ouderportaal. 
  • Vanaf 8.30 uur wordt er ook in de gangen, arena en bibliotheek gewerkt. Ouders die nog even met elkaar willen praten zullen dat buiten de school moeten doen. (Niet voor een klaslokaal maar buiten het hek)
  • Ophalen van de onderbouwkinderen kan in de school bij de klas. De gangen zijn smal, kinderwagens kunnen daarom het beste in de hal bij de entree geparkeerd worden.

De midden- en bovenbouwouders kunnen buiten of bij slecht weer in de gang beneden op hun kind (-eren) wachten.

Continurooster

Door het continurooster hoeven u en de kinderen minder door het verkeer, dat is veiliger. Het overblijven is een onderdeel van het dagprogramma. Het overblijven vindt in de hele school plaats o.l.v. de eigen leerkracht en de pedagogische medewerkers van BINK. Na het eten kunnen de kinderen buiten spelen. U dient zelf drinken, fruit of een gezond "hapje" mee te geven.
Voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang heeft de school een convenant gesloten met de Stichting Kinderopvang Hilversum (BINK). Informatie hierover vindt u op de site van de BINK. Naast BINK worden er ook kinderen opgevangen door de buitenschoolse opvangen KinderGarden en Koningskinderen

Klokuren 

Groep 1 t/m 4 
klokuren per week: 24
klokuren per jaar: 924,5

Groep 5 t/m 8
klokuren per week: 26
klokuren per jaar: 1000

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie