Inspraak HMS-MR-OC

Bestuurlijke organisatie

Sinds 1 april 2005 is de rechtspersoon een stichting: Stichting Hilversumse Montessori Scholen. Tot dezelfde stichting behoort tevens Montessorischool-Zuid te Hilversum.

Het bestuur van beide scholen bestaat uit betrokken ouders of deskundigen van buiten het ouderbestand. Het is een zgn. "toezichthoudend bestuur op hoofdlijnen".

Beide scholen hebben een eigen directie die intensief en bovenschools samenwerkt en verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid aan het stichtingsbestuur. De verantwoordelijkheden van de directie zijn vastgelegd in een directiestatuut.

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor beleidsmatige bovenschoolse zaken. In de (G-)MR hebben zowel ouders als teamleden zitting.

Oudercommissie

Beide scholen hebben een oudercommissie (OC) die de scholen ondersteunt bij allerlei activiteiten. Daarnaast kan de directie een beroep doen op de beschikbare expertise bij de ouders door hen te vragen te participeren in adviesgroepen over uiteenlopende onderwerpen.

De Stichting Montessori Peuterspeelzalen is als rechtspersoon een aparte stichting die valt onder de buitenschoolse opvang BINK. De peuterspeelzaal is gehuisvest in het gebouw van de buitenschoolse opvang 't Spektakel, aan de Tesselschadelaan vlak bij de basisschool.

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie